tainohenka

tainohenka

Saito Sensei realizando tai no henka

¿Dudas, aclaraciones, reprimendas?. Deja un comentario